Ochrana osobných údajov (GDPR)

 

Vážení klienti,

 

dokument, ktorý práve čítate, obsahuje základné informácie týkajúce sa toho, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Vážime si, že s nami svoje osobné údaje zdieľate a sme odhodlaní ich v maximálnej možnej miere chrániť. Rovnako sa snažíme byť, vo vzťahu k Vám, čo najviac transparentný, najmä vo veci, ako Vaše osobné údaje spracovávame.

Vzhľadom na novú legislatívu Európskej únie, bol tento informačný dokument pripravený v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES ( GDPR ).

V tomto dokumente sa Vám snažíme informácie podať čo najprehľadnejšie, preto sme zvolili formu otázok a odpovedí, ktoré by sme Vám na ne poskytli. Informácie sa dozviete v nasledujúcom poradí:

 1. Kto je správcom osobných údajov?
 2. Na aký účel osobné údaje potrebujeme?
 3. Aké sú naše oprávnené záujmy?
 4. Ako boli osobné údaje získané?
 5. Aké osobné údaje sú spracovávané?
 6. Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?
 7. Budeme osobné údaje odovzdávať niekomu ďalšiemu?
 8. Budeme osobné údaje odovzdávať tretej krajine alebo medzinárodnej organizácií?
 9. Ako dlho budeme osobné údaje ukladať?
 10. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?
 11. Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

Tento informačný dokument predkladá základné informácie, ktoré sme ako správca osobných údajov povinní poskytnúť. Pokiaľ by Vás zaujímali detailné zásady spracovania osobných údajov, ktorými sa riadime, budú vám odovzdané pracovníkmi požičovne.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov, sa nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese info@supergazdinka.sk alebo na telefóne +421 905 981 797. Vo všetkých prípadoch nás možno kontaktovať na našej doručovacej adrese Lietavská 9, 851 06 Bratislava

 

1. Kto je správcom osobných údajov?

Správca je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a rozhoduje o tom, akým spôsobom budú osobné údaje spracované.

Správcom osobných údajov je spoločnosť Marián Vencúrik, so sídlom Lietavská 9, 851 06 Bratislava, identifikačné číslo 41581725,  spoločnosť zapísaná v Obvodný úrad v Bratislave , č.ŽO-2005-02363, Číslo živnostenského registra: 720-12204. Správcu možno kontaktovať na e-mailovej adrese info@supergazdinka.sk, alebo na telefóne +421 905 981 797.

Pre vybavovanie otázok a žiadostí týkajúcich sa osobných údajov je kontaktnou osobou pán / pani Marián Vencúrik , ktorého / ktorú možno kontaktovať na adrese info@supergazdinka.sk

 

 

 

2. Na aký účel osobné údaje potrebujeme?

Správca, naša spoločnosť, spracováva osobné údaje k:

 1. zaisteniu uzatvorenia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi správcom a Vami (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takéhoto vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a správca tak musí spracovávať osobné údaje aj za týmto účelom (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. ochrane svojich oprávnených záujmov (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú zabezpečenie ochrany správcovho podnikania a majetku správcu (vymáhanie právnych nárokov alebo vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou);

Poskytovanie osobných údajov správcovi je všeobecne zákonná a zmluvná požiadavka. Poskytovanie osobných údajov na účely ochrany správcovho majetku, čo nepredstavuje plnenie zmluvnej a zákonnej povinnosti správcu, je realizované na základe oprávneného záujmu správcu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Na základe tohto titulu má Účastník možnosť kedykoľvek uplatniť svoje právo na námietku, proti spracovaniu osobných údajov za týmto účelom. (čl. 21 odst. 1 GDPR).

 

3. Aké sú naše oprávnené záujmy?

Osobné údaje spracúva správca taktiež pre ochranu jeho oprávnených záujmov. Oprávnené záujmy správcu sú najmä riadne plnenie všetkých zmluvných záväzkov správcu, riadne plnenie všetkých zákonných povinností správcu, ochrana správcovho podnikania a majetku a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia a zaistenie udržateľného rozvoja.

V záujme zabezpečenia čo najvyššej ochrany Vášho súkromia, máte právo namietať, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli osobné údaje blokované. Viac o Vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa dočítate v článku 10 tohto informačného memoranda.

 

4. Ako boli osobné údaje získané?

Osobné údaje správca získal priamo od Vás, a to z uzatvorenej objednávky, emailovej alebo osobnej komunikácie.

 

5. Aké osobné údaje sú spracovávané?

Na zabezpečenie Vašej spokojnosti z riadneho plnenia záväzku a na zabezpečenie plnenia zákonných povinností správca spracováva nasledujúce osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • adresu trvalého bydliska
 • tel. číslo

Tieto údaje sú pre správcu potrebné z dôvodu identifikácie Vás, zákazníka, s ktorým uzatvára kúpno-predajnú zmluvu a tiež v niektorých prípadoch, sú informácie

 • meno
 • priezvisko

nevyhnutné na splnenie zákonných povinností podľa zákona o účtovníctve.

Ďalej správca spracováva informácie:

 • telefónne číslo

ktoré je pre správcu nevyhnutné, aby bol schopný s vami komunikovať v prípade vybavenia Vašej objednávky alebo iných záležitostiach súvisiacich s Vašou objednávkou.

 

6. Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?

Zákonnosť spracovania je daná článkom 6 ods. 1 GDPR, podľa ktorého je spracovanie zákonné, ak je nevyhnutné na splnenie zmluvy, na splnenie právnej povinnosti správcu, na ochranu oprávnených záujmov správcu alebo spracovanie prebieha na základe súhlasu, ktorý ste nám udelil/a.

Zákonnosť spracovania ďalej vychádza napríklad zo:

 • zákona č. 122/2013 , občiansky zákonník, podľa ktorého sú spracovávané údaje zmluvy
 • zákona č. 431/2002, o účtovníctve, podľa ktorého sú spracovávané a uchovávané fakturačné údaje; alebo
 • zákona č. 222/2004, o dani z pridanej hodnoty.;

 

7. Budeme osobné údaje odovzdávať niekomu ďalšiemu?

Osobné údaje musí správca, v rámci zákonných limitov, poskytnúť orgánom štátnej správy, napríklad Slovenskej obchodnej inšpekcii, správcovi dane alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Osobné údaje nebudeme odovzdávať za iným účelom, než je plnenie právnej povinnosti správcu v rámci zákonných limitov.

 

8. Budeme osobné údaje odovzdávať tretej krajine alebo medzinárodnej organizácií?

Osobné údaje nebudeme posielať do krajín mimo Európskej únie alebo Európsky hospodársky priestor, ani do žiadnej medzinárodnej organizácie.

 

9. Ako dlho budeme osobné údaje ukladať?

Osobné údaje potrebné napr. na daňové a fakturačné povinnosti budú uchovávané dlhšie, spravidla 10 rokov počnúc rokom od vzniku uchovávanej skutočnosti.

Osobné údaje nebudú nikdy uchovávané dlhšie, ako je zákonom stanovené maximum. Po uplynutí archivačnej doby budú osobné údaje bezpečne a nenávratne zničené tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

10. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov a ako ich môžete

uplatniť?

Správca robí všetko pre to, aby spracovanie Vašich údajov prebiehalo riadne a predovšetkým bezpečne. Vám sú garantované práva opísané v tomto článku, ktoré môžete u správcu uplatniť.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Jednotlivé práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu info@supergazdinka.sk,  alebo zavolaním na telefónne číslo +421 905 981 797. Svoje práva môžete uplatniť rovnako formou písomnej žiadosti zaslanej na našu korešpondenčnú adresu Lietavská 9, 851 06 Bratislava.

Všetky oznámenia a vyjadrenia, k Vami uplatneným právam, poskytuje správca bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, je správca oprávnený si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti poskytnutia kópie spracovávaných osobných údajov si správca vyhradzuje právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám správca poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu je správca oprávnený v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení vrátane uvedenia dôvodov Vás bude správca informovať.

Právo na informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informácie, či sú osobné údaje spracovávané alebo nie. Pokiaľ sú osobné údaje spracovávané, máte právo od správcu požadovať informácie najmä o totožnosti a kontaktných údajoch správcu, jeho zástupcu a prípadne povereného na ochranu osobných údajov, o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, o oprávnených správcoch, o zozname Vašich práv, o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, o zdroji spracovávaných osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.

Ak správca chce ďalej Vaše osobné údaje spracovávať na iný účel, ako pre ktorý boli získané, poskytne Vám, ešte pred uvedeným ďalším spracovaním, informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie. Informácie Vám poskytované, v rámci uplatnenia tohto práva, sú obsiahnuté už v tomto dokumente, to Vám však nebráni, aby ste si o ne požiadali znova.

Právo na prístup k osobným údajom

Ste oprávnený/á od správcu požadovať informáciu, či sú Vaše osobné údaje spracovávané alebo nie a ak áno, máte prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach (práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu), o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre Vás, informácie a záruky v prípade poskytovania osobných údajov tretej krajine alebo medzinárodnej organizácií. Máte právo na poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a sloboda iných osôb.

Právo na opravu

Pokiaľ došlo na Vašej strane napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo iných skutočností, ktoré možno považovať za osobný údaj, máte právo od správcu požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Naviac máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých stanovených prípadoch máte právo požadovať, aby správca Vaše osobné údaje vymazal. Medzi takéto prípady patrí napríklad, že spracovávané údaje nie sú pre vyššie spomínané účely naďalej potrebné. Správca osobné údaje vymazáva po uplynutí času nevyhnutnosti automaticky, môžete sa však na neho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj napriek Vášmu právu na vymazanie môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si Vaše osobné údaje ponechať) a o jej vybavení budete detailne informovaní.

Právo na obmedzenie spracovania

Správca spracováva Vaše osobné údaje len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Pokiaľ by ste však mali pocit, že správca napr. prekračuje vyššie stanovené účely, na ktoré osobné údaje spracúva, môžete podať žiadosť, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli osobné údaje blokované. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení budete detailne informovaní.

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ si prajete, aby správca poskytol Vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdá správca Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, Vami určenému orgánu, ak mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.

Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Pokiaľ by ste zistili alebo sa len domnievate, že správca vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi (za predpokladu, že osobné údaje sú správcom spracovávané na základe verejného alebo oprávneného záujmu, alebo sú spracovávané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, či pre štatistické účely alebo na účely vedeckého či historického významu), môžete sa na správcu obrátiť a požiadať ho o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého závadného stavu.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Právo odvolať súhlas

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to buď zaslaním odvolania na adresu sídla správcu alebo pomocou e-mailovej komunikácie.

 

11. Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

Osobné údaje nie sú automaticky vyhodnocované.


ÚvodÚvod